A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch phát thanh măng non năm học 2020-2021

 

                   ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

                        HUYỆN CAM LÂM

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM TÂN

                                     ***

                                                                                                                                    Cam Tân, ngày  01 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH

Xây dựng chương trình phát thanh măng non năm học 2029 - 2021

---

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021 của HĐĐ Huyện Cam Lâm;

Căn cứ  Kế hoạch hoạt động của Liên đội năm học 2020 - 2021;

Liên đội Tiểu học Cam Tân xây dựng chương trình phát thanh Măng non như sau:

I/ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

          1. Mục đích

Nhằm giáo dục cho đội viên, nhi đồng có ý thức về các hoạt động của liên đội trong từng chủ điểm.

Qua hệ thống tuyên truyền Măng non giúp đội viên, nhi đồng hiểu biết thêm về truyền thống, văn hoá của đất nước, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò tự nguyện, tự quản  của các em đội viên, tạo cho các em có một “sân chơi” bổ ích và lành mạnh.

          Chương trình phát thanh Măng non giúp cho các em thiếu niên nhi đồng có dịp làm quen với các hoạt động văn hoá mang tính cộng đồng cao, nhận thức được một hành vi, thói quen và hành động tốt hơn thông qua tuyên dương tấm gương tốt, tiêu biểu điển hình trong nhà trường         

2. Yêu cầu

          Toàn thể giáo viên, phụ trách Đội, đội viên trong toàn liên đội tham gia chương trình phát thanh Măng non.

          Các thành viên tham gia chương trình phát thanh Măng non chấp hành theo quy định, sự phân công của Ban tổ chức.

II/ THÀNH PHẦN

- Lãnh đạo nhà trường.

- Các đoàn thể trong nhà trường.

          - Ban chỉ huy Liên đội  

- Toàn thể giáo viên, phụ trách Đội, đội viên.

III/ CÁC BAN HOẠT ĐỘNG

1. Ban biên tập chương trình

                              - Phan Nhật Vinh                             - GV TPT Đội               

               - Nguyễn Ngọc Yến Phi                    - BT chi đoàn      

 - Nguyễn Vũ Cát Nguyên       - Phụ trách y tế

 - Bùi Thiên Hương                  - CB thư viện

 - Nguyễn Thị Mai Hiên           - GV Khối 5                             

          IV/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

  1. Thời gian

          Chương trình phát thanh vào giờ ra chơi các ngày thứ năm hàng tuần.

  1. Địa điểm: Tại phòng truyền thống Đội.

V. NỘI DUNG

Tháng 9

1. Chủ điểm: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

2. Mục tiêu: nhằm giáo dục cho học sinh, hiểu được những tốt đẹp của nhà trường, lớp. Tự hào và yêu mến trường, lớp, biết giữ gìn, bảo vệ, phát huy truyền thống của trường lớp.Thực hiện tốt tháng ATGT.

NỘI DUNG

BIỆN PHÁP

Tuyên truyền về truyền thống nhà trường

Tham mưu BGH

Truyền thông ATGT – VSMT, VS học đường.

TPT + YT

Chuyên mục văn nghệ: các bài ca ngợi về nhà trường, Bác Hồ.

Ban HĐGDNGLL

Chuyên mục Quyền và bổn phận của Trẻ em

 

Chuyên mục Người tốt - Việc tốt, tuyên dương gương điển hình

BCH liên – chi Đội

Chuyên mục truyền thồng Đội .

TPT + BCH

 

 

 

 

Tháng 10

 

1. Chuû ñieåm: CHAÊM NGOAN, HOÏC GIOÛI

2. Muïc tieâu: Hieåu yù nghóa lôøi daïy cuûa Baùc Hoà, xaây döïng yù thöùc traùch nhieäm trong hoïc taäp, phaùt ñoäng caùc phong traøo thi ñua hoïc taäp nhö: Tuaàn hoïc toát, giôø hoïc toát, ñoâi baïn cuøng tieán, caâu laïc boä giuùp baïn vöôït khoù. Em yeâu khoa hoïc.

NỘI DUNG

BIỆN PHÁP

Tuyên truyền về  ngày 15/10, ngày 20/10

TPT

Truyền thông ATGT – VSMT, VS học đường,dịch  sốt xuất huyết

TPT +YT

Chuyên mục văn nghệ: các bài ca ngợi về người phụ nữ.

Ban HĐGDNGLL

Chuyên mục Quyền và bổn phận của Trẻ em

 

Chuyên mục Người tốt - Việc tốt, tuyên dương gương điển hình

BCH liên – chi Đội

Chuyên mục truyền thồng Đội.

TPT

 

 

                                                                                                                                    

        Tháng 11

1. ChuÛ ñieåm: TOÂN SÖ TROÏNG ÑAÏO

2. Muïc tieâu: ñaåy maïnh phong traøo hoïc taäp höôùng veà Nhaø giaùo Vieät Nam 20/11. Nhaèm giuùp hoïc sinh hieåu ñöôïc yù nghóa vaø coâng lao to lôùn cuûa thaày coâ giaùo vaø coù thaùi ñoä bieát ôn, kính troïng.Töø ñoù coù nhöõng hoaït ñoäng theå hieän nhôù ôn thaày coâ.

 

NỘI DUNG

BIỆN PHÁP

Tuyên truyền về  ngày 20/11, ngày Hội Đại đoàn kết toàn DT

TPT + BTTPL

Truyền thông ATGT – VSMT, VS học đường.

TPT + YT

Chuyên mục văn nghệ: các bài ca ngợi về Thầy Cô, Bác Hồ.

Ban văn thể

Chuyên mục Quyền và bổn phận của Trẻ em

Ban văn thể

Chuyên mục Người tốt - Việc tốt, tuyên dương gương điển hình

BCH liên – chi Đội

Chuyên mục truyền thồng Đội: ý nghĩa ngày 20/11, Tiểu sử Kim

TPT + BCH

Đồng, Nghi thức Đội, khéo tay hay làm

 

Thông tin một số hoạt động của liên đội

TPT + BCH

 

Tháng 12

1. Chuû ñieåm: UOÁNG NÖÔÙC NHÔÙ NGUOÀN

2. Muïc tieâu: giaùo duïc truyeàn thoáng “ Uoáng nöôùc nhôù nguoàn” phaùt huy truyeàn thoáng quyù baùu cuûa daân toäc ta, naâng cao loøng nhaân aùi, phaùt ñoäng phong traøo tình nguyeän haønh ñoäng nhöõng coâng vieäc coù ích cho xaõ hoäi.

 

NỘI DUNG

BIỆN PHÁP

Tuyên truyền về  ngày 22/12

TPT

Truyền thông ATGT – VSMT, VS học đường.

TPT +YT

Chuyên mục văn nghệ: các bài ca ngợi về chú Bộ đội, Bác Hồ, Đảng.

Ban HĐGDNGLL

Chuyên mục Quyền và bổn phận của Trẻ em

 

Chuyên mục Người tốt - Việc tốt, tuyên dương gương điển hình

BCH liên – chi Đội

Chuyên mục truyền thồng Đội: ý nghĩa ngày 22/12, Tiểu sử anh hùng

TPT + BCH

, Nghi thức Đội, thư giản

 

Thông tin một số HĐ của LĐ: chuyên hiệu: “Nhà sử học nhỏ tuổi”,

TPT + BCH

 

Tháng 1 + 2

1. Chuû ñieåm:       MÖØNG ÑAÛNG, MÖØNG XUAÂN

2. Mc tieâu: giuùp hoïc sinh hieåu ñöôïc yù nghóa ngaøy thaønh laäp Ñaûng (3/2), bieát ôn vaø töï haøo veà Ñaûng, veà truyeàn thoáng caùch maïng cuûa daân  toäc do Ñaûng laõnh ñaïo. Hoïc taäp toát ñeå ñeàn ñaùp coâng ôn cuûa Ñaûng.

NỘI DUNG

BIỆN PHÁP

Tuyên truyền về  ngày 9/01, ngày 03/02, ngày tết “Nguyên đán”

TPT

Truyền thông ATGT – VSMT,  VS-ATTP, không đốt pháo nổ.

TPT +YT

Chuyên mục văn nghệ: các bài ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, Mùa xuân.

Ban HĐGDNGLL

Chuyên mục Quyền và bổn phận của Trẻ em

 

Chuyên mục Người tốt - Việc tốt, tuyên dương gương điển hình

BCH liên – chi Đội

Chuyên mục truyền thồng Đội: ý nghĩa ngày 9/1; 3/2, Tiểu sử anh

TPT + BCH

Hùng: Lê Thị Hồng Gấm , Nghi thức Đội, một số phong tục ngày tết

 

Thông tin một số HĐ của LĐ:KTChuyên hiệu:“Chăm học”,“ ATGT”

TPT + BCH

kế hoạch nhỏ, tập văn nghệ…

 

 

Tháng 3

1. Chuû ñieåm: TIEÁN BÖÔÙC LEÂN ÑOAØN

2. Muïc tieâu:  Giaùo duïc cho  hieåu bieát veà Ñaûng, Baùc Hoà vaø Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh, Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh phaán ñaáu trôû thaønh ñoaøn vieân, ñoäi vieân. Nhaän thöùc ñöôïc muïc ñích, lí töôûng cuûa Ñaûng, Baùc Hoà vaø Ñoaøn - Ñoäi vaø nhieäm vuï cuûa ñoaøn vieân, ñoäi vieân hieän nay. Töï haøo vaø tin töôûng ôû toå chöùc Ñoaøn, Ñoäi.

 

NỘI DUNG

BIỆN PHÁP

Tuyên truyền về  ngày 8/3, ngày 26/3

TPT

Truyền thông ATGT – VSMT, VSCN, VS-ATTP, ma tuý – HIV .

TPT

Chuyên mục văn nghệ: các bài ca ngợi về phụ nữ,TN, Bác Hồ, Đảng.

Ban HĐGDNGLL

Chuyên mục Quyền và bổn phận của Trẻ em

 

Chuyên mục Người tốt - Việc tốt, tuyên dương gương điển hình

BCH liên – chi Đội

Chuyên mục truyền thồng Đội: ý nghĩa ngày 8/3, 26/3 Tiểu sử anh

TPT + BCH

hùng, Nghi thức Đội, ..

 

Thông tin một số hoạt động 26/3

TPT + BCH

 

 

                    

  Tháng 4

1. Chuû ñieåm : HOØA BÌNH VAØ HÖÕU NGHÒ

2. Muïc tieâu : giaùo duïc cho caùc em hieåu bieát veà truyeàn thoáng caùch maïng cuûa daân toäc ta trong caùc cuoäc chieán. Bieát toû thaùi ñoä khoâng ñoàng tình vôùi nhöõng söï vieäc, hieän töôïng gaây ra haäu quaû xaáu vaø tích cöïc uûng hoä nhöõng vieäc laøm ñuùng, phuø hôïp vôùi mong muoán cuûa moïi ngöôøi.

NỘI DUNG

BIỆN PHÁP

Tuyên truyền về  ngày 2/4, ngày 30/4

TPT + BTTPL

Truyền thông ATGT – VSMT, VSCN, VS-ATTP, tệ nạn xã hội .

TPT + YT

Chuyên mục văn nghệ:ca ngợi quê hương Cam Lâm Khanh Hòa,Bác Hồ, Đảng.

Ban HĐGDNGLL

Chuyên mục Quyền và bổn phận của Trẻ em

Ban TTPL

Chuyên mục Người tốt - Việc tốt, tuyên dương gương điển hình

BCH liên – chi Đội

Chuyên mục truyền thồng Đội: ý nghĩa ngày 2/4, 30/4 Tiểu sử anh

TPT + BCH

hùng, Nghi thức Đội ...

 

 

 

 

 

           

Tháng 5

1. Chuû ñieåm: BAÙC  HOÀ KÍNH YEÂU

2. Muïc tieâu : giaùo duïc cho caùc em nhaän thöùc ñöôïc coâng lao to lôùn cuûa Baùc Hoà vôùi daân toäc vaø nhöõng tình caûm thaân thieát cuûa Baùc Hoà daønh cho thieáu nhi,  qua ñoù thaáy ñöôïc traùch nhieäm cuûa ngöôøi hoïc sinh phaûi hoïc taäp toát ñeå ñeàn ñaùp coâng lao cuûa Baùc Hoà. Töï haøo, phaán khôûi laø chaùu Baùc Hoà, ra söùc phaán ñaáu ñeå trôû thaønh con ngoan, troø gioûi, ñoäi vieân toát.

NỘI DUNG

BIỆN PHÁP

Tuyên truyền về  ngày 1/5, ngày 15/5, ngày 19/5

TPT

Truyền thông ATGT – VSMT, VSCN, VS-ATTP, tệ nạn xã hội .

TPT + YT

Chuyên mục văn nghệ: ca ngợi quê hương, Bác Hồ, Đảng.

Ban HĐGDNGLL

 

 

Chuyên mục Người tốt - Việc tốt, tuyên dương gương điển hình

BCH liên – chi Đội

Chuyên mục truyền thồng Đội: ý nghĩa ngày 1/5, 15/5, 19/5   

TPT

 

 

Thông tin một số hoạt động của liên đội

TPT + BCH

 

 

 

Trên đây là toàn bộ kế hoạch và chương trình phát thanh Măng non của Liên đội trường Tiểu học Cam Tân, Ban Phụ Trách Đội đề nghị toàn thể các bộ phận, Ban tổ chức chương trình thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã đề ra./.

 

TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI                                                                           TỔNG PHỤ TRÁCH

 

 

 

          Nguyễn Đông Hà                                                                                                                        Phan Nhật Vinh

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan