A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2013-2014

PHÒNG GD& ĐT CAM LÂM

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM TÂN

–––––––––––––––––

   Số:      /BC-THCT

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           ––––––––––––

                    Cam Tânngày    tháng    năm 2013

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Năm học 2013-2014

 Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Hướng dẫn số 329/PGDĐT ngày 31/7/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014;

Trường Tiểu học Cam Tân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (sau đây viết tắt là BDTX) cho cán bộ quản lý, giáo viên  năm học 2013-2014 như sau:

I. Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên:

1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

II. Nguyên tắc bồi dưỡng thường xuyên:

1. Đảm bảo cho tất cả cán bộ quản lí, giáo viên được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng theo chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Bồi dưỡng những vấn đề mới, thực tiễn đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên đang gặp khó khăn, đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm học trước và năm học này.

3. Phát huy vai trò nồng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân. Học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên.

4. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ trước khi tổ chức bồi dưỡng.

5. Các nội dung bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) phải đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại và đánh giá cán bộ quản lí và giáo viên cuối năm học.

III. Đối tượng bồi dưỡng thường xuyên:

            Chương trình bồi dưỡng thường xuyên áp dụng cho tất cả cán bộ quản lí, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) đang giảng dạytại trường.

IV. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng:

1.     Khối kiến thức bắt buộc:

1.1.         Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.

Nội dung theo thông báo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm.

1.2.         Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.

Nội dung do Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức.

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức bồi dưỡng các nội dung sau:

- Quán triệt các kết luận và nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

- Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị; tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và  quốc tế.

- Kết quả năm học 2012-2013 và nhiệm vụ năm học 2013-2014.

Bài thu hoạch của CBQL, giáo viên được Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức chấm, điểm bài thu hoạch là kết quả điểm thành phần của bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014.

2.     Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết/năm học/giáo viên.

Căn cứ vào thực tế trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên, lựa chọn các mô đun. Năm học 2013-2014 tập trung vào các mô đun sau: (theo thông tư 32/2011)

 

Yêu cầuchuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

 

mô đun

Tên và nội dung                mô đun

Mục tiêu

bồi dưỡng

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học

tập trung

(tiết)

Lý thuyết

Thực hành

 

IV. Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí cho giáo viên trong quá trình giáo dục

 

 

Thực hiện 12/2013- 01/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

 

Thực hiện 02/2014

3/2014

 

 

 

 

 

TH10

 Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nghe, nhìn, nói.

 1. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nghe

2. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nhìn

3. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nói.

Nắm được các khái niệm về trẻ khuyết tật theo phân loại tật (trẻ có khó khăn về nghe, nhìn, nói)

Nắm được nội dung và phưong pháp giáo dục cho các nhóm trẻ khuyết tật (trẻ có khó khăn về nghe, nhìn, nói)

8

3

4

 

 

 

 

 

 

TH11

 Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về học, về vận động.

1. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về học

2. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về vận động

 

Nắm được các khái niệm về trẻ khuyết tật theo phân loại tật (trẻ có khó khăn về học, về vận động).

Nắm được nội dung và phương pháp giáo dục cho các nhóm trẻ khuyết tật (trẻ có khó khăn về học, về vận động).

8

3

4

 

 

 

 

 

 

TH24

 

Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

1. Khái niệm cơ bản về đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

2. Nguyên tắc đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

3. Phân loại kiểm tra và  đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

4. Nội dung đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

- Đánh giá kiến thức

- Đánh giá kỹ năng

- Đánh giá thái độ

 

Hiểu được chức năng cơ bản và các nguyên tắc  đánh giá kết quả học tập. 

Hiểu và trình bày được bốn loại đánh giá ở tiểu học

Xác lập được nội dung đánh giá.

 

                                   

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

TH28

Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số (kết hợp với nhận xét)

1. Đổi mới đánh giá kết quả học tập ở  tiểu họcthông qua đánh giá bằng điểm số kết hợp với đánh giá bằng nhận xét

2. Yêu cầu, tiêu chí xây dựng đề kiểm tra, quy trình ra đề kiểm tra học kỳ

3. Đánh giá kết quả học tập ở các môn học bằng điểm số (Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý) theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình

Hiểu quan niệm về hình thức đánh giá kết quả học tập các môn học bằng điểm số.

Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện đánh giá bằng điểm số.

Có kỹ năng xây dùng đề kiểm tra học kỳ ở các môn học Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý.

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

XII. Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục

 

Thực hiện 4/2014

5/2014

 

TH37

Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

1. Mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

2. Tình hình tổ chức hoạt động giáo dục ở trường tiểu học hiện nay

3. Quan điểm xây dựng chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học

4. Các yêu cầu khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

Nắm được những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

 

 

10

 

 

1

 

4

 

 

 

TH38

 

Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học

1. Nội dung tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

2. Hình thức và phương pháp hoạt động:

 

 

Nắm được nội dung, cách thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

 

 

 

 

14

 

 

 

1

 

V. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên:

1. BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường.

2. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

3. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

 

VI. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên:

            Theo Kế hoạch số 601/KH-PGDĐT ngày 03/12/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm.(nhà trường sao gởi văn bản đính kèm)

1.     Tài liệu bồi dưỡng

- Nội dung 1 và nội dung 2: Tài liệu của Bộ và Sở GD&ĐT cung cấp.

- Nội dung 3 (các mô đun tự chọn): trong khi chờ tài liệu chính thức do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành, các đơn vị tiếp tục khai thác các nguồn tài liệu được đăng tải trên một số Website chính: moet.gov.vn, khanhhoa.edu.vn để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.

2. Quy định các loại hồ sơ

2.1. Hồ sơ quản lý công tác BDTX của  đơn vị bao gồm:

1. Lưu trữ các loại văn bản chỉ đạo công tác BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo.

2. Kế hoạch triển khai công tác BDTX hàng năm của đơn vị, trong đó nêu rõ nội dung thực hiện từng giai đoạn, nội dung môđun bồi dưỡng, hình thức học, hình thức đánh giá, tổng số giáo viên tham gia từng môđun.  

3. Danh sách tổng hợp đăng ký các môđun BDTX từng giáo viên.

4. Các biên bản của tổ, nhóm trong các buổi trao đổi chuyên đề BDTX.

5. Bài thu hoạch của giáo viên từng năm qua hình thức tự học, trong đó ghi rõ các nội dung thu thập được và những ứng dụng, kết quả đạt được trong quá trình giảng dạy, quản lý.

6. Danh sách điểm kiểm tra từng môđun, điểm các nội dung.

2.2. Hồ sơ giáo viên:

Giáo viên tham gia bồi dưỡng phải có sổ tự học: ghi chép nội dung khi tham gia bồi dưỡng các nội dung 1, nội dung 2; đối với nội dung 3 ghi chép đầy đủ nội dung các lần sinh hoạt, thảo luận, những nội dung trọng tâm, cần thiết khi nghiên cứu các môđun BDTX.

3. Đối tượng xét miễn nhiệm BDTX

- Giáo viên nghỉ hưu trong các năm 2013, 2014; giáo viên đi học dài hạn, nghỉ ốm dài hạn trong năm học.

- Xét miễn nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên nội dung 2, nội dung 3 cho các đối tượng: Giáo viên tiếng Anh tiểu học chuẩn hoá năng lực tiếng và năng lực sư phạm; các giáo viên dự tập huấn dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh; các giáo viên được phân công áp dụng phương pháp dạy học mới (phương pháp “Bàn tay nặn bột”, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, kỹ thuật); các giáo viên tham gia thí điểm xây dựng và dạy học theo chương trình giáo dục nhà trường trung học (điều chỉnh kế hoạch dạy học) theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

VII. Khung thời gian thực hiện:

Nội dung công việc

Thời gian năm học

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Xây dựng kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

2. Bồi dưỡng tập trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

3. Bồi dưỡng tự chọn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Kiểm tra, giám sát

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Đánh giá

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

6. Báo cáo kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

7. Tổ chức sơ, tổng kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

VIII. Tổ chức thực hiện:

1.     Trách nhiệm của Ban Giám hiệu:

            Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX, phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX của nhà trường, nộp kế hoạch này về Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm trước ngày 30/8/2013.

Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên lên cấp trên theo quy định.

Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.

Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.

2.     Trách nhiệm của giáo viên:

Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường.

Báo cáo tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Kế hoạch này được triển khai đến tất cả các thành viên của nhà trường, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc các thành viên cần báo cáo với Ban Giám hiệu để có hướng giải quyết./.

Nơi nhận:      

- PGD&ĐT Cam Lâm(để báo cáo);   

-Các thành viên trong trường(để thực hiện) ; 

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                               

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lương Văn Lộc


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan