26/12/13  Thành tích HKPD  209
HKPĐ Cấp Huyện năm học 2013 - 2014
 26/12/13  Thành tích liên đội  190
Thống kê thành tích Liên đội năm học 2012 - 2013
Kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện năm học 2013 - 2014